facebook

מידע שימושי


מבחן יע"ל בעברית

מבחן יע"ל בעברית

מועמדים שנבחנו במבחן הפסיכומטרי בשפה שאיננה עברית, חייבים לעבור גם את מבחן יע"ל ולהשיג ציון 105 לפחות. התאריך האחרון התקף לשנת הלימודים תשע"ה הוא זה המתקיים ב-2-3.9.2015. פרטים ניתן לקבל במרכז הארצי לבחינות וההערכה, טלפון: 02-6759555.

כרטיס הכניסה למצוינות אקדמיתכרטיס הכניסה למצוינות אקדמית
האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem