סקרים אודות הלימודים במכינה

האוניברסיטה בכלל והמכינה בפרט משקיעות משאבים רבים לגיוס תלמידים למכינה. הסקר בחן כיצד תלמידי המכינה שמעו אודותיה. מהתשובות עולה כי חברים ו/או בני משפחה היו המקור הראשון במעלה ואתר האינטרנט של המכינה היה המקור המרכזי השני.

בנוסף, מריכוז וניתוח התשובות, עולה כי הדרך העיקרית להיכרות עם המכינה הינה דרך גופים אוניברסיטאיים. דהיינו, באמצעות הגורמים הבאים: הפקולטה ומזכירות הפקולטה, יועצת הלימודים, ימים פתוחים ובירורים טלפוניים מול האוניברסיטה. דרך נוספת דרכה המשיבים שמעו על המכינה היא דרך מרכזים קהילתיים ומרכזים ציבוריים כגון מרכזי הכוונה לחיילים משוחררים.

המשיבים התבקשו לדרג את מידת שביעות רצונם ממספר היבטים הקשורים למכינה באופן כללי כל ההיבטים זכו לדירוג גבוה, כשיחס המורים בולט לחיוב. כנגד, עומס המטלות ושיעורי הבית זכו לשביעות רצון נמוכה יותר, אך היא אינה חריגה במיוחד ועדיין מציגה ציון טוב בפני עצמו. כמו כן, ראוי להדגיש את מידת שביעות רצונם הגבוהה מהיחס מצד הסגל המנהלי של המכינה. המשיבים התבקשו גם לדרג את מידת שביעות רצונם הכללית מהמכינה, וזו זכתה לציון גבוה, 85. 


שביעות רצון מהמכינה

 

באיזה מידה הנך שבע רצון מהביטים הבאים המכינה

 ציון 

 יחס מצד המורים

89

 רמת הלימודים במכינה

86

 שיטות ואיכות ההוראה

85

 יחס מצד הסגל המנהלי (מזכירויות וכד')

84

 קצב הלימוד

82

 עומס מטלות ושיעורי בית

75

שביעות רצון כללית מהמכינה

85

 

בכדי להעמיק את הבנתנו אודות עמדות המשיבים, הוצגו בפניהם מספר היגדים, והם התבקשו לדרג עד כמה הם מסכימים עימם. הרכיב החברתי בולט לחיוב, כאשר ההיגד שזכה לדירוג הגבוה ביותר נוגע להיווצרות קשרים חבריים בין משתתפי המכינה (ציון 86), והשני לו מאשרר את קיומה של אווירה חברתית חמה וידידותית במסגרת המכינה (ציון 83). גם היגדים שבחנו את המעבר מהמכינה לאוניברסיטה זכו לדירוג גבוה,  אם כי נמוך מהרכיב החברתי. נמצא שהמשיבים מרגישים כי יישמו כלים ו/או ידע שרכשו במכינה במהלך לימודיהם באוניברסיטה (ציון 75), וכי הם מרגישים שהמכינה הכינה אותם לקראת לימודיהם האוניברסיטאיים (ציון 74).

היגדים אודות המכינה

 

באיזה מידה הנך מסכים אם ההיגדים הבאים

 ציון 

 נוצר קשר חברי ביני לבין  סטודנטים אחרים המכינה

86

 האווירה החברתית במכינה הייתה חמה וידידותית

83

 אני מרגיש/ה שיישמתי כלים / ידע שרכשתי במסגרת לימודי במכינה 

75

 אני מרגיש/ה שהמכינה הכינה אותי לקראת הלימודים באוניברסיטה

74

 

המכינה מיועדת בין היתר להכין את תלמידיה לקראת לימודיהם באוניברסיטה. לפיכך, המשיבים נשאלו אודות מספר כלים שנמצאו כבעלי חשיבות להיקלטות 'רכה' באוניברסיטה, המשיבים ציינו לחיוב כי המכינה חיזקה בקרבם את האמונה העצמית שלהם ביכולתם הלימודים, וכן את חיזוק מחויבותם ללימודים אקדמיים.

 

כלים עליהם השפיעה המכינה בחיוב

 

 באיזה מידה המכינה נתנה לך כלים בתחומים הבאים או השפיעה עליהם בחיוב

 ציון 

 כלים לארגון וניהול זמן

85

 חיזוק האמונה ביכולת הלימודית שלי

84

 כלים להתמודד עם לחצים

84

 חיזוק המחויבות שלי ללימודים אקדמיים

78

 חיזוק הקשר שלי עם הקמפוס וחיים הסטודנטיאליים

65

 חיזוק כישוריי החברתיים

54