8f771d514ab7fd8d88a2743623412ca8

מסלולי הלימוד במכינה

במכינה קיימים שישה מסלולים המכינים את הסטודנטים לפקולטות השונות באוניברסיטה.
ההשתלבות במסלולים השונים נקבעת על-פי נתוני הקבלה של הסטודנטים, שאיפותיהם ונטיותיהם האקדמיות. הלימודים נפרסים על פני שנה אקדמית.