8f771d514ab7fd8d88a2743623412ca8

מסלול מצטיינים מדעי הרוח והחברה

למי מיועד המסלול

מסלול מוגבר, מיועד לסטודנטים העתידים ללמוד בחוגים בעלי דרישות קבלה גבוהות כגון: פסיכולוגיה, משפטים, פכ"מ, ומדעי הקוגניציה. כמו כן המסלול מאפשר קבלה לחוגים שנמנו במסלול מדעי החברה והרוח.

תנאי קבלה למסלול

  • בגרות מלאה  + פסיכומטרי 600 : כמותי - 80, מילולי - 115, אנגלית - 120
  • ציון מינימום 140 במבחן יע"ל - למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית.

 תוכנית הלימודים – מסלול מדעי הרוח וחברה מוגבר

מקצועות חובה

מיומנויות הכתיבה האקדמית        6   ש"ש (שעות שבועיות) 
אנגלית  - ניתן להגיע לרמת פטור         4   ש"ש  
 מתמטיקה  12-10  ש"ש  
 שיטות מחקר       2   ש"ש

קורס משולב - משפטים, פסיכולוגיה

      8   ש"ש  

  

 

 

 

 

קורסי בחירה 10 ש"ש (כולל חונכות)  

במסגרת המסלול יחויבו התלמידים לבחור קורס אחד  מתוך האפשרויות הבאות:

1. ממשל ופוליטיקה    תולדות המחשבה המדינית
2. מבוא לחשיבה היסטורית פרקים בתולדות המערב
3. כלכלה סטטיסטיקה

במסגרת קורס הבחירה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת.
השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של הסטודנט ועל פי ההישגים בתתי המבחנים במבחן הפסיכומטרי.                                 

בונוסים

ללומדים ברמות המוגברות יינתן בונוס, במקרה זה ציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.
 

תאור הקורסים:

מבוא למשפט ויסודות המשפט הישראלי

הקורס נועד לספק למשתתפים ידע והכרה בסיסיים של המתודה המשפטית ושל יסודות המשפט הישראלי. כמו כן, נועד הקורס להכיר למשתתפים את הרקע ההיסטורי של גיבוש ההסדרים החוקתיים והמשפטיים המרכזיים בישראל ואת המרכיבים העקרוניים של הסדרים אלה. הקורס מיועד גם להקנות למשתתפים מיומנות בסיסית של קריאה וניתוח של חומרים משפטיים (חוקים ופסקי דין), וכן תובנות מועילות לניתוח של אירועים משפטיים מנקודות מבט שונות של מוסר, צדק ופוליטיקה. בנוסף מיועד הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בענפי משפט מגוונים בתוך המשפט הישראלי.  

מבוא לפסיכולוגיה

מטרת המבוא היא ליצור היכרות רחבה עם היבטיה השונים של הפסיכולוגיה  המודרנית. הקורס סוקר את מגוון הנושאים הנמצאים כיום במוקד המחקר הפסיכולוגי, ומאפשר הכרה הן של ממצאי המחקר והן של המתודולוגיה המאפשרת את התפתחותו.

שיבוצך הסופי לקורס בחירה נתון לשיקול הדעת של רכזי המקצועות והנהלת המכינה, ויהיה על פי קריטריונים אקדמיים הנקבעים על ידי רכזי המקצועות, תוך התחשבות בהעדפותיך ככל שניתן.

 

תיאור קורסי הבחירה במסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר 

מטרת הלימודים בקורסי הבחירה היא להקנות לתלמידים כלי לימוד ודרכי חשיבה הדרושים ללימודי מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה, וכן מערכת מושגים יסודית בתחומים אלה. התכנית תכשיר את התלמידים לקריאה ביקורתית, לניתוח ענייני של מקורות ולהבעה שיטתית בכתב ובעל פה. במסגרת קורסי הבחירה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת.ההדרכה לעבודה תינתן ע"י מורי כתיבה אקדמית ומורי המקצועות

 מבוא לממשל ופוליטיקה , תולדות המחשבה המדינית 

א.        סמסטר א' – מבוא לממשל ופוליטיקה  

הבהרת מושגי יסוד כגון "פוליטיקה" ו"מדינה", בהבדלים בין סוגי משטרים שונים ובמאפייניה של הפוליטיקה הישראלית. הצגה של תחום חקר התופעות הפוליטיות והבהרה של המושגים "פוליטיקה", "קהילה פוליטית" ו"מדינה" מנקודות מבט היסטוריות ותיאורטיות. במסגרת זו נעקוב אחר התפתחותה של הקהילה הפוליטית ומשמעותה מן התקופה העתיקה ועד ימינו, נראה כיצד נולדה המדינה המודרנית ומה מייחד אותה, ונסכם בדיון על האידיאולוגיות והרעיונות המדיניים המרכזיים ואודות סוגי המשטרים השונים בני זמננו.

ב.        סמסטר ב' - תולדות המחשבה המדינית  

התמקדות בתחום המחשבה המדינית: מהי מחשבה מדינית? האם היא שייכת לתחום הפילוסופיה או הינה חלק ממדע המדינה? ומהו הקשר  בין רעיונות ומושגים כגון צדק, המדינה הטובה, השלטון הראוי, טבע האדם, חירות ושוויון לבין המערכת הפוליטית הקיימת והעשייה החברתית? מטרתו של קורס זה לבחון ולנתח תיאוריות ומושגים בסיסיים ומגוונים במחשבה הפוליטית החל בתקופה הקלאסית, דרך ימי הביניים, הרנסנס, ראשית העת המודרנית והמאה ה- 19, ועד ימינו. הקורס יתמקד במחלוקות בין ההוגים השונים כמו גם בהתפתחותו של הרעיון הפוליטי לדורותיו.

 

מבוא לחשיבה היסטורית,  פרקים בתרבות המערב 

א.         סמסטר א' - מבוא לחשיבה היסטורית

בקורס נתוודע אל המושגים 'היסטוריה' ו'היסטוריוגרפיה',  נלמד מהם מקורות היסטוריים, ננסה להתמודד עם שאלת האובייקטיביות בהיסטוריה ונכיר מנעד אסכולות ותחומי מחקר בהיסטוריוגרפיה המודרנית. נלמד על הקשר בין היסטוריה לדיסציפלינות אחרות דוגמת ספרות, קולנוע, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי מגדר, פסיכולוגיה ורפואה.

הקורס יקנה לסטודנטים היכרות עם שיטות המחקר השונות של המקצוע ועם דרכי יישומן, על מנת לפתח חשיבה ביקורתית ולסייע בכתיבת עבודת גמר במדעי הרוח.

ב.         סמסטר ב' -  פרקים בתרבות המערב

בקורס נתוודע אל נכסי צאן הברזל של החברה המערבית, החל מן העולם העתיק ועד לתקופה המודרנית, הואיל והמערב - על תרבותו וכוחו, לטוב ולרע - ממשיך להוות נדבך מרכזי בעיצובה של ההיסטוריה העולמית. לצד גוף הידע, הדיון בקורס הוא גם ואולי בעיקר ביקורתי. אנחנו ננסה לעמוד על גורמים משתנים ויציבים לאורך התרבות המערבית כמו גם להבין איך קרה שהמערב הפך להיות דומיננטי בכל הקשור לידע ולמשאבים ולגישה אליהם.

 

כלכלה וסטטיסטיקה

מבוא לכלכלה

המטרה בשיעור זה היא להקנות לסטודנטים עקרונות יסוד בחשיבה כלכלית וכלי ניתוח בסיסיים, שיאפשרו להם להבין שאלות יסודיות בכלכלה.הקורס מושתת על לימוד המודלים הבסיסיים  במבוא לכלכלה, בהם מיושמת הגישה הכלכלית של מנגנון השוק המשוכלל וכן היבטים של חוסר שכלול בשווקים. כמו כן יילמדו מודלים בסיסיים של המשק בכללותו וניהול מדיניות כלכלית הנגזרת ממודלים אלה.

 סטטיסטיקה

יכולת להבין ולהשתמש במדדים סטטיסטיים לתיאור נתונים ולמדידת קשר בין משתנים; יכולת לאפיין יחידים בקבוצה ויחידים וקבוצות בהתפלגות נתונים המתוארת כהתפלגות נורמלית. יכולת להבין ולהשתמש במושגי יסוד ובשיטות חישוב בהסתברות ובהסקה סטטיסטית.

נלמד לארגן נתונים, להציג אותם הצגה גרפית ולפרש אותם באמצעות מדדים למיקום  מרכזי, לפיזור ולמיקום יחסי. נכיר התפלגויות שונות ובפרט את ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית, תכונותיה והשימושים בה. כמו כן נלמד למדוד קשר בין משתנים מסוגים שונים. נלמד על מושגי יסוד בהסתברות (מרחב מדגם, מאורעות, הסתברות מותנית) וכן נציג את הבסיס התיאורטי להסקה ממדגם על כלל האוכלוסייה, ונלמד על בדיקת השערות.