הספרייה נועדה לשרת את צורכי הסטודנטים במכינה

בספרייה תוכלו למצוא אוסף עשיר של :

 • - ספרי לימוד בתחומים הנלמדים במכינה
 • - ספרי קריאה בעברית ובאנגלית
 • - כתבי עת
 • - אנציקלופדיות
 • - מילונים ומילונים אלקטרוניים

8f771d514ab7fd8d88a2743623412ca8

נוהל בחינות

 1. על התלמיד להיות בכניסה לאולם הבחינות 15 דקות לפני תחילת הבחינה.

 2. המשגיחים יוודאו שברשות התלמיד יש תעודת זהות, וזהותו תיבדק במהלך הבחינה.

 3. תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ- 30 דקות לא יורשה להיבחן.

 4. התלמיד ישב בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.

 5. אין להשתמש בבחינה בחומר עזר כלשהו אלא אם כן הותר הדבר מפורשות. כל החפצים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. כמו כן, אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים (כגון, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד).

 6. חומר עזר: לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר לשימוש בבחינה, וכן ירשום זאת בשאלון בחינה. חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.

 7. תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה מסיבה כלשהי, אלא כעבור 30 דקות לפחות, אחרי חלוקת השאלונים. במקרה כזה לא יוכל לחזור לאולם.
  עליו להחזיר למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה, וייחשב  כמי  שהשתתף בבחינה.

 8. היציאה לשירותים אסורה בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה, של הבחינה. היציאה לשירותים בזמן  אחר, תותר בהתאם לאפשרות באולם ובליווי משגיח / משגיחה.

 9. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה.

 10. יש לכתוב את התשובות בעט, בכתב ברור ונקי, על עמוד אחד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. טיוטה תיכתב רק על צידו השני של הדף ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה.  בראש עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור "טיוטה". אסור להשתמש בטיפקס.

 11. אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה ואסור להוסיף דפים למחברת הבחינה.

 12. במקרה של הפרת ההוראות והתקנות יגיש המשגיח תלונה להנהלת המכינה, וזו תשקול הגשת תלונה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית.

 13. עם סיום הבחינה יש למסור למשגיח את המחברות (ובכלל זה שאלון הבחינה, אם יידרש) ולעזוב בשקט את אולם הבחינה.

 14. משך הבחינה יצויין על גבי שאלון הבחינה ולא יעלה על 3 שעות. בחינה שאורכה עולה על 3 שעות, תפוצל לשני לשאלונים, והחלק השני יתקיים לאחר הפסקה.