מלגות ותמיכה אקדמית

מלגות

מלגות במימון של משרד הביטחון*

תלמידי מכינה לאחר שירות צבאי או שירות לאומי רשאים להגיש מסמכים לקבלת מלגת שכ"ל ומלגת מחיה ללימודים במכינה, במימון של משרד הביטחון.

הגדרת חייל משוחרר: פרק זמן של עד חמש שנים מיום השחרור ועד לתאריך פתיחת שנת הלימודים במכינה.

לוחמים, ששירתו לפחות מחצית משירותם כלוחמים, יהיו זכאים לפטור מלא משכ"ל במכינה, וזאת בהצגת תעודת לוחם (זהב בלבד) ותעודת שחרור/הערכה מהצבא.

מלגות במימון של ות"ת*

תלמידי מכינה שאינם חיילים משוחררים יהיו רשאים להגיש בקשה למלגת שכ"ל בלבד (ולא למלגת מחיה). המלגה ניתנת על סמך מצב סוציו-אקונומי ותלויה בהגשת מסמכים רלוונטיים, שיבדקו בוועדה פנימית.
 

*יש לקחת בחשבון, שההחלטות הן באחריות גורמים חיצוניים: משרד הביטחון וות"ת ואינן באחריות המכינה.

 

מלגות מכספי תרומות

לרשות המכינה עומדים מספר מקורות מימון נוספים בעבור תלמידיה, העונים על קריטריונים של נזקקות בגין מצב סוציו- אקונומי. פרטים מלאים יימסרו בתחילת שנה"ל.

 

טפסים
טפסים לבקשת מלגה מגורמים אלו נמסרים לסטודנטים בעת ההרשמה למכינה. את הטפסים והבקשות יש להחזיר למכינה תוך שבועיים מיום קבלתם, לרכזת לענייני תלמידים.

 

חובת נוכחות
על פי כללים של המשרדים הנ"ל, חלה חובת נוכחות מלאה בשיעורים. היעדרויות סטודנט שמקבל מלגה, ונעדר משיעורים ללא הצדקה, (הצדקה משמעותה אשפוז או מילואים), תופסק לו המלגה שכ"ל ו/או מלגת הקיום, לאלתר. במקרה זה הסטודנט יידרש לשלם את שכר הלימוד. הסטודנט יחתום על טופס התחייבות למילוי הוראה זו.

שירות מילואים

סטודנט המקבל צו מילואים יפנה למזכירות תלמידים במכינה על מנת לקבל טופס בקשה לקיצור ודחיית שירות מילואים. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר משבוע מיום קבלת הצו, ולא יאוחר מ- 45 יום לפני תאריך ההתייצבות. ניתן להגיש בקשת דחייה רק בגין צו קריאה ל- 6 ימי מילואים ומעלה.
תשובות לבקשות בטלפון 03-6553655 או 6535* או במייל moked_miluim@mail.idf.il

מדור סיוע

האוניברסיטה מעניקה סיוע רחב לנזקקים למלגות. מלגות סיוע לסטודנטים בתואר ראשון, שני ותעודה, לפי מצב כלכלי והישגים לימודיים. הלוואות – לכל הסטודנטים, צמודות למדד ללא ריבית ובתנאי החזר נוחים. פרטים נוספים ניתן לקבל באתר דיקנט הסטודנטי, בדוא"ל: milgot@savion.cc.huji.ac.il או בטל': 02-5882881

 

מדור סיוע