עלויות

תשלום שכר לימוד

שכר הלימוד נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, הוא אחיד בכל הארץ ונמוך משכר לימוד של תואר ראשון. בשנת הלמודים תש"פ השכר השנתי יהיה כ-14 אלף ש"ח.
הסטודנט חייב להסדיר את תשלומי שכר הלימוד לאוניברסיטה במלואם ובמועדם ורק לאחר הסדרת התשלום  יתקבל כרטיס סטודנט.

הפסקת לימודים וביטול הרשמה

1. סטודנט ששילם מקדמה והחליט לא ללמוד במכינה, חייב להודיע על כך למזכירות המכינה בכתב, במייל לגב' זוהר קלדרון: zohark@savion.huji.ac.il.

2. סטודנט המבקש להפסיק לימודיו לפני סיומם, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות לענייני תלמידים במכינה ולפרט את הסיבות שגרמו להפסקת לימודיו.

3. הנהלת המכינה רשאית להפסיק לימודי הסטודנט עקב היעדרות לא מוצדקת או התקדמות בלתי מניחה את הדעת בלימודים.

4. סטודנט המפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו חייב להחזיר את כרטיס הסטודנט, לצרף את שוברי התשלום, למסור אישור מהספרייה שאינו חייב ספרים וכן אישור שעזב את המעונות.

5. סטודנט שזכאי למלגה והפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו, מלגתו תופסק והוא יחויב ביתרת שכר לימוד בהתאם למועד הביטול. סטודנט שיפסיק לימודיו במכינה או שלימודיו יופסקו, יחויב בחלקיות שכר לימוד על פי לוח הפסקת לימודים:
 

תאריך הודעה על הפסקת לימודים חיוב על ביטול/הפסקת לימודים
עד ה-2.9.2018 אין חיוב
3.9.2018 - 3.10.2019 מחצית מקדמת שכר הלימוד
4.10.2019 - 6.1.2019 מלוא מקדמת שכר הלימוד
7.1.2019 - 28.4.2019 50% שכר הלימוד + דמי אבטחה ורווחה 
החל מ-29.4.2019 ועד סוף שנה"ל מלוא שכר הלימוד + דמי אבטחה ורווחה