קבלה לאוניברסיטה (כבוגר המכינה)

קבלה לאוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית מחכה לתלמידי המכינה ושומרת מקומות לתלמידי במכינה בחוגים השונים, כולל בחוגים המבוקשים. כך תלמידי המכינה יכולים להתחיל ללמוד באוניברסיטה מיד בסיום המכינה. ניתן להתקבל לאוניברסיטה העברית על סמך ציוני המכינה והפסיכומטרי בלבד! כלומר, ציון המכינה מחליף את תעודת הבגרות ומשקלו אפילו גדול יותר. בעלי הישגים גבוהים בתעודת המכינה יתקבלו ישירות לאוניברסיטה ללא קשר לציון הפסיכומטרי. בחוגים בהם אין קבלה ישירה, הקבלה תתבסס על שקלול של 50% פסיכומטרי + 50% ציון מכינה.

חישוב הציון המשוקלל לקבלה לאוניברסיטה העברית

על מנת לשפר את סיכויי הקבלה, תחשב האוניברסיטה העברית, לתלמידי המכינה של האוניברסיטה, ציון משוקלל בו יילקחו בחשבון, לצד הציון הפסיכומטרי, ציון סופי משוקלל של המכינה, כפי שמופיע בתעודת המכינה או ציון מבחן מועד א׳ במקצועות שלעיל, בשילוב ציוני הבגרות הקיימים של המועמד/ת, במקצועות אחרים. מקצועות בהם, ציון מועד א' בלבד, ישולב עם ציוני הבגרות הקיימים לצורך קבלה לאוניברסיטה העברית לשנה"ל תשע"ט:

* האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל תלמיד שסיים את לימודיו במכינה ואשר איננו עומד בקריטריונים לקבלה.
** באחריות התלמיד להתעדכן בהנחיות ההרשמה ובדרישות מיוחדות של כל חוג, באתר האוניברסיטה

מחשבון סיכויי הקבלה

קבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים

ישנם מוסדות להשכלה גבוהה המתחשבים בציוני תעודת הגמר של המכינה. מאחר שחלים שינויים בתנאי הקבלה כל שנה, יקבלו הסטודנטים בעת ההרשמה למוסדות השונים מידע מפורט ככל האפשר. אין המכינה מתחייבת לעמוד במועדי מסירת ציוני גמר לכל המוסדות להשכלה גבוהה.

אישור על ציונים

סטודנט המבקש אישור בתום לימודיו במכינה, ולא זכאי לתעודת גמר, רשאי לקבל אישור הכולל את כל מקצועות שלמד במכינה והציונים הסופיים שקיבל במקצועות שנבחן בהם. באישור יצוינו גם המקצועות שלמד, ושלא סיים בהם את כל התחייבויותיו. לא יינתן אישור על מקצוע בודד או קבוצת מקצועות כלשהם.
סטודנט רשאי לבקש אישור על לימודיו במכינה, אם נדרש לעשות כן על ידי מוסד כלשהו בארץ או בחו"ל. על הסטודנט לפנות למזכירות תלמידים לפחות שבועיים לפני התאריך שעליו להציג את האישור למוסד.
לא יינתנו אישורים על ציוני הביניים או ציונים אחרים למקצוע בודד או למכלול המקצועות במהלך שנת הלימודים. תשלום עבור אישורים יתבצע באופן מקוון באתר.
אישור ציונים יהיה בגדר מסמך רשמי רק כאשר הוא ניתן על ידי מזכירות הוראה/תלמידים וכשהוא מוחתם בחותמת המכינה. אישור לימודים איננו מהווה תעודת גמר מכינה. האישור יינתן רק לסטודנט אשר הסדיר את כל התחייבויותיו הכספיות לאוניברסיטה.

 

שיעור בדשא