נהלי המכינה

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

תקנון משמעת

תקנון "נהלי הוראה ולימודים אוניברסיטאיים" של תלמידי האוניברסיטה העברית מופיע באתר האוניברסיטה והוא מחייב גם את תלמידי המכינה (בהתאמות המתבקשות). מומלץ לעיין בתקנון ובפרקיו השונים.

המכינה הינה חלק מהאוניברסיטה ותלמידיה מחזיקים בכרטיס סטודנט של האוניברסיטה. לכן, הסטודנטים במכינה הינם בעלי זכויות (שימוש בספריות,  שירותי דיקנט הסטודנטים, הנחה בתחבורה הציבורית, מנוי למרכז הספורט וכו') וגם חובות.

תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים לתואר ראשון. הלימודים במכינה מטרתם לבנות אצל הסטודנטים יכולות אקדמיות ואישיותיות, שיאפשרו להם ללמוד באוניברסיטה בהצלחה. על כן, הלימודים במכינה מותנים בעמידה בכללים אקדמיים ומשמעתיים, שמטרתם לתמוך בתהליך זה. כללים אלו גם נועדו בכדי לאפשר לכל הסטודנטים מיצוי של האפשרויות שהמכינה מעניקה,  באווירה לימודית וללא חריגות והפרעות.

על מנת למנוע ספק ברצוננו להביא מספר  דוגמאות להתנהלות שאינה מקובלת:

 

דוגמאות לחריגות אקדמיות, שעלולות להביא להפסקת לימודים:

 1. חוסר נוכחות בשיעורים והעדרות לא מוצדקת ללא אישור או הרשאה. הדרישה הינה ללפחות 80% נוכחות בכל אחד מקורסים בכל סמסטר. כמו כן, אסורה העדרות רציפה (למשל שבוע) ללא אישור, גם אם היא עומדת בכמות. איחור לשיעור או יציאה ממנו ייחשבו כהעדרות.
 2. אי הגשה בזמן של העבודות, הרגילים והמשימות. עבודה שלא הוגשה בזמן תקבל ציון 0.
 3. חוסר השתתפות בבחנים (למשל, ברציפות במקצוע אחד או במהלך סמסטר במגוון קורסים). בוחן שלא נכתב יקבל ציון 0.
 4. ציונים נמוכים מהנדרש בכל קורס ו/או במצטבר על פי הדרישות מתלמידי המסלול.

דוגמאות לחריגות משמעתיות, שעלולות להביא לפנייה לוועדת משמעת לענישה עד הפסקת לימודים:

 1. שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור.
 2. הפרעות למהלך התקין של השיעור: דיבורים, כניסה ויציאה, הרעשה והתנהגות לא הולמת.
 3. התנהגות שאינה הולמת כלפי תלמידים אחרים או סגל (התחצפות, השפלה, הטרדה מיגדרית, גילויי גזענות, התנהגות מאיימת וכו')
 4. גניבה, חבלה לרכוש וכו'.
 5. חוסר אמינות בבוחן או מבחן: העתקה הכנסת חומר אסור, המצאות טלפון בכיס במקום בתיק (גם אם הוא כבוי). העונש יכול להיות מפסילת המבחן, פסילת הקורס כולו או בקשה להרחקה מן האוניברסיטה.

בחינות וציונים

טקסט

נוהל בחינות

 1. על התלמיד להיות בכניסה לאולם הבחינות 15 דקות לפני תחילת הבחינה.
   
 2. המשגיחים יוודאו שברשות התלמיד יש תעודת זהות, וזהותו תיבדק במהלך הבחינה.
   
 3. תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ- 30 דקות לא יורשה להיבחן.
   
 4. התלמיד ישב בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.
   
 5. אין להשתמש בבחינה בחומר עזר כלשהו אלא אם כן הותר הדבר מפורשות. כל החפצים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. כמו כן, אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים (כגון, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד).
   
 6. חומר עזר: לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר לשימוש בבחינה, וכן ירשום זאת בשאלון בחינה. חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.
   
 7. תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה מסיבה כלשהי, אלא כעבור 30 דקות לפחות, אחרי חלוקת השאלונים. במקרה כזה לא יוכל לחזור לאולם. 
  עליו להחזיר למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה, וייחשב  כמי  שהשתתף בבחינה.
   
 8. היציאה לשירותים אסורה בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה, של הבחינה. היציאה לשירותים בזמן  אחר, תותר בהתאם לאפשרות באולם ובליווי משגיח / משגיחה.
   
 9. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
   
 10. יש לכתוב את התשובות בעט, בכתב ברור ונקי, על עמוד אחד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. טיוטה תיכתב רק על צידו השני של הדף ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה.  בראש עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור "טיוטה". אסור להשתמש בטיפקס.
   
 11. אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה ואסור להוסיף דפים למחברת הבחינה.
   
 12. במקרה של הפרת ההוראות והתקנות יגיש המשגיח תלונה להנהלת המכינה, וזו תשקול הגשת תלונה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית.
   
 13. עם סיום הבחינה יש למסור למשגיח את המחברות (ובכלל זה שאלון הבחינה, אם יידרש) ולעזוב בשקט את אולם הבחינה.
   
 14. משך הבחינה יצויין על גבי שאלון הבחינה ולא יעלה על 3 שעות. בחינה שאורכה עולה על 3 שעות, תפוצל לשני לשאלונים, והחלק השני יתקיים לאחר הפסקה.

ערעור על ציונים

טקסט

 

 

mechina