נהלי המכינה

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

נהלי הוראה ולימודים ותקנון משמעת

המכינה הינה חלק מהאוניברסיטה ותלמידיה מחזיקים בכרטיס סטודנט של האוניברסיטה. לכן, הסטודנטים במכינה הינם בעלי זכויות (שימוש בספריות,  שירותי דיקנט הסטודנטים, הנחה בתחבורה הציבורית, מנוי למרכז הספורט וכו') וגם חובות.

למכינה תוכנית לימודים שנתית במיגוון מסלולים. לא ניתן להירשם לקורס או לקורסים בודדים, אלא רק לתוכנית המלאה.
קבלה לשנת מכינה חוזרת, הכוללת תוכנית לימודים מלאה, הינה חריגה ביותר ותידון בוועדת חריגים של המכינה ואינה מובטחת.

תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים לתואר ראשון. הלימודים במכינה מטרתם לבנות אצל הסטודנטים יכולות אקדמיות ואישיותיות, שיאפשרו להם ללמוד באוניברסיטה בהצלחה. על כן, הלימודים במכינה מותנים בעמידה בכללים אקדמיים ומשמעתיים, שמטרתם לתמוך בתהליך זה. כללים אלו גם נועדו בכדי לאפשר לכל הסטודנטים מיצוי של האפשרויות שהמכינה מעניקה,  באווירה לימודית וללא חריגות והפרעות.

על מנת למנוע ספק ברצוננו להביא מספר  דוגמאות להתנהלות שאינה מקובלת:

 

דוגמאות לחריגות אקדמיות, שעלולות להביא להפסקת לימודים:

 1. חוסר נוכחות בשיעורים והעדרות לא מוצדקת ללא אישור או הרשאה. הדרישה הינה ללפחות 80% נוכחות בכל אחד מקורסים בכל סמסטר. כמו כן, אסורה העדרות רציפה (למשל שבוע) ללא אישור, גם אם היא עומדת בכמות. איחור לשיעור או יציאה ממנו ייחשבו כהעדרות.
 2. אי הגשה בזמן של העבודות, הרגילים והמשימות. עבודה שלא הוגשה בזמן תקבל ציון 0.
 3. חוסר השתתפות בבחנים (למשל, ברציפות במקצוע אחד או במהלך סמסטר במגוון קורסים). בוחן שלא נכתב יקבל ציון 0.
 4. ציונים נמוכים מהנדרש בכל קורס ו/או במצטבר על פי הדרישות מתלמידי המסלול.
 5. התנהלות אקדמית לא תקינה (כולל אך לא מוגבל ל: העתקה של מטלה בכתב או מבחן, רכישת עבודה או כתיבתה, כולה או מקצתה, על ידי אדם אחר, כולל חברים ובני משפחה, בתשלום או חינם).

דוגמאות לחריגות משמעתיות, שעלולות להביא לפנייה לוועדת משמעת לענישה עד הפסקת לימודים:

 1. שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור.
 2. הפרעות למהלך התקין של השיעור: דיבורים, כניסה ויציאה, הרעשה והתנהגות לא הולמת.
 3. התנהגות שאינה הולמת כלפי תלמידים אחרים או סגל (התחצפות, השפלה, הטרדה מינית ו/או מיגדרית, גילויי גזענות, התנהגות מטרידה/מאיימת/פוגענית וכו')
 4. גניבה, חבלה לרכוש וכו'.
 5. חוסר אמינות בבוחן או מבחן - כולל אך לא מוגבל ל: העתקה הכנסת חומר אסור, המצאות טלפון בכיס במקום בתיק (גם אם הוא כבוי), יציאה מהאולם שלא ברשות, אי הגשה של המבחן למשגיחים. העונש יכול להיות מפסילת המבחן, פסילת הקורס כולו או בקשה להרחקה מן האוניברסיטה.

 

 

משמעת ומניעת הטרדה מינית:

הנציבות למניעת הטרדה מינית וראש המנהל האקדמי פועלות לקידום הסברה בנושאי מניעת הטרדה מינית ושמירה על יושרה אקדמית.
כחלק מפעולות ההסברה לסטודנטיות ולסטודנטים , מצאנו לנכון להנגיש את המסרים באמצעות סרטונים קצרים.
נודה אם תוכלו להקדיש מספר דקות לצפייה בסרטונים ונשמח לקבל משוב לשגית אהרון לדוא"ל sagita@savion.huji.ac.il

להלן  קישור לסרטון המשמעת
קישור לסרטון מניעת הטרדה מינית

 

 

בחינות וציונים

נהלי הבחינות מפורטים בנוהל אוניברסיטאי https://studentsadmin.huji.ac.il/exams

להלן תקציר והבהרות:

 1. על התלמיד להיות בכניסה לאולם הבחינות 15 דקות לפני תחילת הבחינה.
   
 2. המשגיחים יוודאו שברשות התלמיד יש תעודת זהות, וזהותו תיבדק במהלך הבחינה.
   
 3. תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ- 30 דקות לא יורשה להיבחן.
   
 4. התלמיד ישב בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.
   
 5. אין להשתמש בבחינה בחומר עזר כלשהו אלא אם כן הותר הדבר מפורשות. כל החפצים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. כמו כן, אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים (כגון, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד).
   
 6. חומר עזר: לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר לשימוש בבחינה, וכן ירשום זאת בשאלון בחינה. חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.
   
 7. תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה מסיבה כלשהי, אלא לקבל רשות לכך מהמשגיחים, כעבור 30 דקות לפחות מתחילת המבחן ועד 30 דקות לפני סיום המבחן.
  תלמיד שקיבל טופס מבחן ייחשב כמי שניגש למבחן. אי אפשר לראות את שאלון המבחן ואז לצאת.
  בסיום המבחן עליו להחזיר למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה.
  תלמיד שיצא מאולם ללא מסירת טופס/מחברת המבחן ציונו יהיה 0.
   
 8. היציאה לשירותים אסורה בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה, של הבחינה. היציאה לשירותים בזמן  אחר, תותר בהתאם לאפשרות באולם ובליווי משגיח / משגיחה.
   
 9. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
   
 10. יש לכתוב את התשובות בעט, בכתב ברור ונקי, על עמוד אחד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. טיוטה תיכתב רק על צידו השני של הדף ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה.  בראש עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור "טיוטה". אסור להשתמש בטיפקס.
   
 11. אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה ואסור להוסיף דפים למחברת הבחינה.
   
 12. במקרה של הפרת ההוראות והתקנות יגיש המשגיח תלונה להנהלת המכינה, וזו תשקול הגשת תלונה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית.
   
 13. עם סיום הבחינה יש למסור למשגיח את המחברות (ובכלל זה שאלון הבחינה, אם יידרש) ולעזוב בשקט את אולם הבחינה.
   
 14. משך הבחינה יצויין על גבי שאלון הבחינה ולא יעלה על 3 שעות. בחינה שאורכה עולה על 3 שעות, תפוצל לשני לשאלונים, והחלק השני יתקיים לאחר הפסקה.

ערעור על ציונים

טקסט

 

 

mechina