8f771d514ab7fd8d88a2743623412ca8

מידע לבוגר המכינה

קבלה לאוניברסיטה העברית

על פי החלטת משרד החינוך, החל משנה"ל תשע"ו, לא ניתן להשלים או לשפר בגרויות במסגרת הלימודים במכינה. לאור זאת פיתחה האוניברסיטה העברית מנגנון שיאפשר לתלמידי המכינה של האוניברסיטה העברית להתקבל ללימודים על סמך הציוניים שלהם במכינה.

חישוב הציון המשוקלל לקבלה לאוניברסיטה העברית

על מנת לשפר את סיכויי הקבלה, תחשב האוניברסיטה העברית, לתלמידי המכינה של האוניברסיטה, ציון משוקלל בו יילקחו בחשבון, לצד הציון הפסיכומטרי

ציון סופי משוקלל של המכינה, כפי שמופיע בתעודת המכינה

או

 ציון מבחן מועד א במקצועות שלעיל, בשילוב ציוני הבגרות הקיימים של המועמד/מועמדת , במקצועות אחרים.

 

מקצועות בהם, ציון מועד א' בלבד, ישולב עם ציוני הבגרות הקיימים

לצורך קבלה לאוניברסיטה העברית לשנה"ל תשע"ט:

 

 

מסלול מדעי הרוח והחברה ומסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר:
 

בגרות ב-

ישוקלל כמקביל ל-        

אנגלית  כל הרמות -

4 יח"ל

מתמטיקה  רמה א' -

4 יח"ל

    רמה ב' -

3 יח"ל

                 רמה ג' -             

3 יח"ל


 

מסלול מדעי הטבע והחיים ומסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר:

 

בגרות ב-

ישוקלל כמקביל ל-        

אנגלית   כל הרמות -

4 יח"ל גם במסלול מדעים מדויקים והנדסה

 

מתמטיקה  רמה א' -

5 יח"ל גם במסלול מדעים מדויקים והנדסה

    רמה ב' -

4 יח"ל

                 רמה ג' -             

4 יח"ל

פיזיקה       רמה א' -

5 יח"ל גם במסלול מדעים מדויקים והנדסה

    רמה ב' -

3 יח"ל

כימיה         רמה א' -

5 יח"ל

    רמה ב' -

3 יח"ל

ביולוגיה     רמה א' -            

5 יח"ל

    רמה ב' -

3 יח"ל

מדעי המחשב -                                      5 יח"ל

 

קבלה לאוניברסיטה 

האוניברסיטה העברית מחכה לתלמידי המכינה ושומרת מקומות לתלמידי במכינה בחוגים השונים, כולל בחוגים המבוקשים. כך תלמידי המכינה יכולים להתחיל ללמוד באוניברסיטה מיד בסיום המכינה.
בעלי הישגים גבוהים בתעודת המכינה יתקבלו ישירות לאוניברסיטה ללא קשר לציון הפסיכומטרי. בחוגים בהם אין קבלה ישירה, הקבלה תתבסס על שקלול של 50% פסיכומטרי + 50% ציון מכינה

 

האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל תלמיד שסיים את לימודיו במכינה ואשר איננו עומד בקריטריונים לקבלה.

 


 

 

 

יכולים לחול שינויים בקריטריונים לקבלה הללו.

באחריות התלמיד להתעדכן בהנחיות ההרשמה ובדרישות מיוחדות של כל חוג, באתר האוניברסיטה